1% podatku

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego w dniu 19 listopada 2007 r. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i otrzymała status organizacji pożytku publicznego.

 1% na działalność pożytku publicznego

Działalność pożytku publicznego – def. – działalność społecznie użyteczna, prowadzona w sferze zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.  W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. – „Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” przewidziano przywileje dla organizacji realizujących przedsięwzięcia społecznie użyteczne.

 KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1 PROCENT PODATKU DLA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO?       

 · podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych

· podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

· podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19 – procentowej stawki podatku

MIEJSCE W FORMULARZU PIT NA WSKAZANIE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO DLA KTÓREJ PRZEKAZUJE SIĘ 1 % PODATKU

-w polu „Nazwa OPP” wpisujemy – CHORĄGIEW MAZOWIECKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

-w polu „Numer KRS” wpisujemy – 0000291419

-w polu „Informacje Uzupełniające”  wpisujemy – Hufiec Wyszków