ZIMOWISKO 2024 – WARUNKI UCZESTNICTWA

Nazwa formy wypoczynku: Zimowisko harcerskie 2024

Adres wypoczynku: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku,
ul. Wyszkowska 50B, 07-205 Rząśnik, gmina Rząśnik, powiat wyszkowski, woj. mazowieckie

Czas trwania wypoczynku:

13- 17.01.2024 (harcerze i harcerze starsi)

13- 16.01.2024 (zuchy)

Dane organizatora: Chorągiew Mazowiecka, Hufiec ZHP Wyszków, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

Kadrę zimowiska stanowią drużynowi i instruktorzy Hufca ZHP w Wyszkowie spełniający wymogi formalne do bycia wychowawcą. Zimowisko jest zgłaszane jako forma wypoczynku do kuratorium MEN. Komendantem zimowiska jest hm. Katarzyna Koszyk (tel. kontaktowy: 798 615 152).

O godzinie i miejscu wyjazdu oraz powrotu rodzice zostaną poinformowani przez drużynowych nie później niż na 10 dni przed wyjazdem. Od nich również otrzymają Państwo informacje na temat ekwipunku oraz kontakt do osób z kadry.

WARUNKI SOCJALNE NA ZIMOWISKU

Uczestnicy zakwaterowani są w salach lekcyjnych budynku szkoły, śpią na materacach wojskowych. Toaleta wieczorna odbywa się w miskach (brak pryszniców). Na zimowisku są 3 posiłki dziennie. Obiad przygotowywany jest przez firmę zewnętrzną.

KOSZT OBOZU, TERMINARZ WPŁAT

Dodatkowa składka zadaniowa za udział w zimowisku wynosi 340 zł (trzysta czterdzieści złotych).

Wpłatę można uiścić w jednej racie w formie przelewu na konto bankowe hufca do dnia 15.12.2023 w treści przelewu wpisując imię i nazwisko dziecka oraz pion zimowiska (Z- zuchowy, H- harcerski, HS- starszoharcerski).

Numer konta bankowego: Polski Bank Spółdzielczy 89 8931 0003 0000 1498 2006 0001.

Odbiorca: Hufiec ZHP Wyszków.

Wpłaty dokonane po 15.12.2023 będą zwracane, a dziecko niestety nie będzie mogło uczestniczyć w wypoczynku.

Ilość miejsc w pionach wiekowych jest ograniczona, o kwalifikacji decyduje kolejność wpłat. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania wpłat przed wskazanym terminem, w związku z wyczerpaniem dostępnych miejsc.

Uzupełnione karty kwalifikacyjne należy zwrócić do drużynowych do dn. 16.12.2023.

Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator:

•          zakwaterowanie w warunkach turystycznych,

•          wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży: śniadanie, obiad, kolacja;

•          opieka kadry opiekuńczej;

•          koszty przejazdu tam (na miejsce zimowiska) i z powrotem;

•          ubezpieczenie od NNW;

•          program zgodny z Harcerskim Systemem Wychowawczym.

WARUNKI REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA

Uczestnik w każdej chwili może zostać wypisany z zimowiska przez rodzica/ opiekuna prawnego. Decyzja o pozostaniu lub wyjeździe dziecka należy do rodzica (z zastrzeżeniem wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby). Jeśli uczestnik rezygnuje jeszcze przed wyjazdem na zimowisko może znaleźć na swoje miejsce innego chętnego. Ze względu na fakt, że większość kosztów ponosimy już przed wydarzeniem, organizator przy rezygnacji z uczestnictwa przewiduje zwrot tylko kosztów wyżywienia. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia
z placówki uczestnika nieprzestrzegającego regulaminów zimowiska.

DODATKOWE INFORMACJE

Prosimy nie dawać dzieciom telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych i innych wartościowych rzeczy.  Wszystkie urządzenia elektroniczne uczestnik zabiera na własną odpowiedzialność, a kadra nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, zguby lub zniszczenia. Zastrzegamy sobie prawo do odebrania dziecku sprzętu, jeśli będzie używał go w nieodpowiednim czasie.

W przypadku zażywania przez dziecko leków, podpisane leki wraz z opisem dawkowania, w podpisanym woreczku/ kosmetyczce należy przekazać komendantowi zimowiska na zbiórce wyjazdowej. Dziecko nie może mieć przy sobie żadnych leków ani suplementów.

Informujemy, że podczas trwania zimowiska uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w mszy świętej.

Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z Państwem dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane podane przez Państwa w karcie kwalifikacyjnej. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka.

SYTUACJE NADZWYCZAJNE

1.    ZHP oraz uczestnik nie są odpowiedzialni za naruszenie obowiązków będących konsekwencją zakwalifikowania danej osoby jako uczestnika wypoczynku organizowanego przez ZHP na podstawie przepisów oświatowych

w sytuacji, w której taki stan rzeczy spowodowany jest działaniem siły wyższej.

2.    Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od ZHP oraz uczestnika, a także niemożliwe do przewodzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne, kataklizmy społeczne, itp., które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, a których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności.

3.    ile więc okoliczność rozumiana jako siła wy sza wystąpi, a dodatkowo ta okoliczność będzie zasadniczo utrudniać (lub uniemożliwiać) zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, istnieje obowiązek poinformowania o tym drugiej strony na piśmie. W takim wypadku:

a.    O ile działanie siły wyższej będzie zasadniczo utrudniać zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, to wówczas strony uzgodnią wspólnie działania, jakie mogą być podjęte w celu usunięcia skutków działania siły wyższej, celem umożliwienia zorganizowania wypoczynku przez ZHP dla uczestnika;

b.    O ile działanie siły wyższej uniemożliwi zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, to w takim przypadku stosunek prawny łączący ZHP oraz uczestnika wygasa.

4.    W przypadku, o którym mowa w pkt 3 lit. b, uczestnikowi nie przysługują względem ZHP jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące skutkiem tego, że dany wypoczynek nie doszedł do skutku. W takim przypadku uczestnik, w związku z wcześniej dokonaną na rzecz ZHP wpłatą, może domagać się zwrotu kwoty faktycznie przez niego wpłaconej, przy czym kwota ta będzie pomniejszona o rzeczywiste koszty poniesione przez ZHP na poczet wypoczynku organizowanego dla uczestnika.

5.    Uczestnik jednocześnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że na dzień wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego ZHP z uczestnikiem, w związku z wystąpieniem siły wyższej, może zaistnieć sytuacja, w której cała dokonana przez uczestnika wpłata została już wydatkowana na poczet organizowanego dla niego wypoczynku, a także sytuacja, w której ZHP wydatkował na poczet wypoczynku organizowanego dla uczestnika kwotę wyższą, niż przez niego wpłacona, a to z uwagi na zaległości uczestnika we wpłatach. W tym ostatnim przypadku, mimo wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego ZHP z uczestnikiem, w związku z działaniem siły wyższej, obowiązkiem uczestnika jest uzupełnienie tych wpłat.

6.    Uczestnik zwolniony jest z obowiązku płatności kwot, których wymagalność przypada po dniu wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego ZHP z uczestnikiem, w związku z wystąpieniem siły wyższej.

7.    W sytuacji, w której ZHP oraz uczestnik nie będą w stanie uzgodnić działań, o których mowa w pkt 3 lit. a, to także wówczas stosunek prawny łączący ZHP oraz uczestnika wygasa i zastosowanie znajdują pkt 4-6 powyżej.

 

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ZIMOWISKA

·        Regulamin służby wartowniczej

·        Regulamin ewakuacji

·        Regulamin zastępu służbowego

·        Zasady poruszania się po drogach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *