OBÓZ HARCERSKI 2024 – WARUNKI UCZESTNICTWA

OBÓZ HARCERSKI 2024 – WARUNKI UCZESTNICTWA

Nazwa formy wypoczynku: Obóz harcerski pod namiotami

Adres wypoczynku: Piece nad jez. Sasek Wielki, powiat szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie

Czas trwania wypoczynku:

08-21.07.2024 (harcerze i harcerze starsi)

08-14.07.2024 (zuchy)

Dane organizatora: Chorągiew Mazowiecka, Hufiec ZHP Wyszków, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

Kadrę obozu stanowią drużynowi i instruktorzy Hufca ZHP w Wyszkowie spełniający wymogi formalne do bycia wychowawcą. Obóz jest zgłaszany jako forma wypoczynku do kuratorium MEN. Komendantem obozu jest
hm. Katarzyna Koszyk (tel. kontaktowy: 798 615 152). Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW: umowa nr 1090339822 (PZU).

O godzinie i miejscu wyjazdu oraz powrotu rodzice zostaną poinformowani na zebraniu, które odbędzie się
w drugiej połowie czerwca. Na zebraniu otrzymają Państwo także informacje na temat ekwipunku oraz kontakt do osób z kadry.

WARUNKI SOCJALNE NA OBOZIE

Uczestnicy obozu zakwaterowani są w namiotach typu „dziesiątka”, zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży; śpią na kanadyjkach, otrzymują materac gumowany i dwa koce. Harcerze i starsi sami budują półki (starsi budują również prycze, na których śpią), zuchy dostają gotowe. Na obozie nie ma prądu. Harcerze i starsi pełnią dyżury w kuchni i całodobowe warty. Dostają 3 posiłki dziennie
i podwieczorek; zuchy dodatkowo jedzą drugie śniadanie. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji zimna wodę oraz możliwość korzystania z podgrzanej wody do mycia – mycie odbywa się w miskach, w specjalnie zorganizowanych do tego cel namiotach sanitarnych. Na terenie obozu będą do dyspozycji toalety typu „Toi Toi”. Na miejscu przez cały czas obecny jest ratownik medyczny i ratownik wodny. Dzieci robią wszystko w zastępach.

KOSZT OBOZU, TERMINARZ WPŁAT

Dodatkowa składka zadaniowa za udział w obozie wynosi:

Dla zuchów (7 dni): 850 zł dla mieszkańców gminy Wyszków, 950 zł dla mieszkańców innych gmin.

Dla harcerzy/ starszych (14 dni): 1200 zł dla mieszkańców gminy Wyszków,1300 zł dla mieszkańców innych gmin.

Wpłatę można uiścić w jednej racie w formie przelewu na konto bankowe hufca do dnia 03.06.2024 w treści przelewu wpisując imię i nazwisko dziecka oraz podobóz (Z-zuchy, H- harcerze, HS- harcerze starsi). Numer konta bankowego: Polski Bank Spółdzielczy 89 8931 0003 0000 1498 2006 0001. Odbiorca: Hufiec ZHP Wyszków.

Wpłaty dokonane po 03.06.2024 będą zwracane, a dziecko niestety nie będzie mogło uczestniczyć w wypoczynku. Zwrot wypełnionych kart kwalifikacyjnych: poniedziałek 03.06.2024 w godz. 19:00-20:30 w siedzibie Hufca.
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność wpłat na konto bankowe.

Świadczenia, jakie w ramach odpłatności zapewnia organizator:

•          zakwaterowanie w warunkach obozowych,

•          wyżywienie zgodne z zasadami żywienia dzieci i młodzieży: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja
(w przypadku zuchów również drugie śniadanie),

•          opieka kadry opiekuńczej (w tym wychowawców, ratownika wodnego, ratownika medycznego);

•          koszty przejazdu tam (na miejsce obozu) i z powrotem,

•          ubezpieczenie od NNW,

•          program zgodny z Harcerskim Systemem Wychowawczym.

WYKAZ NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA UCZESTNIKA

Informacje na temat ekwipunku otrzymają Państwo na zebraniu w drugiej połowie czerwca.

POSIŁKI

Liczba posiłków w ciągu dnia:

– zuchy: pięć (śniadanie, drugie śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja)

– harcerze i starsi: cztery (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, kolacja)

Posiłki przygotowują kucharki, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i badania lekarskie. Harcerze i starsi pomagają w drobnych pracach, takich jak smarowanie chleba, czy obieranie ziemniaków w ramach odbywania służby. Zuchy w ramach służby kuchennej wycierają stoły po śniadaniu. Posiłki przygotowywane są w specjalnie do tego przeznaczonym namiocie kuchennym, w którym zainstalowano niezbędny sprzęt zgodnie z wymogami sanitarnymi. Kuchnia utrzymywana jest w czystości. Wyżywienie przygotowane zgodnie z normami, zasadami
i wymaganiami żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. Organizacja żywienia jest dostosowana do istniejących warunków higieniczno-sanitarnych.

WARUNKI REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA

Uczestnik w każdej chwili może zostać wypisany z obozu przez rodzica/ opiekuna prawnego. Decyzja o pozostaniu lub wyjeździe dziecka należy do rodzica (z zastrzeżeniem wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby). Jeśli uczestnik rezygnuje jeszcze przed wyjazdem na obóz może znaleźć na swoje miejsce innego chętnego. Ze względu na fakt, że większość kosztów ponosimy już przed obozem, organizator przy rezygnacji z uczestnictwa przewiduje zwrot tylko kosztów wyżywienia. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia z placówki uczestnika nieprzestrzegającego regulaminów obozu.

DODATKOWE INFORMACJE

Wszystkie urządzenia elektroniczne (telefony komórkowe, aparaty fotograficzne etc) uczestnik zabiera na własną odpowiedzialność, a kadra nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, zguby lub zniszczenia. Przypominamy, że w obozowisku nie mamy dostępu do stałego prądu. Zastrzegamy sobie prawo do odebrania uczestnikowi ww. sprzętu, jeśli będzie używał go w nieodpowiednim czasie.

W przypadku zażywania przez dziecko leków, podpisane leki wraz z opisem dawkowania, w podpisanym imieniem
i nazwiskiem woreczku/ kosmetyczce należy przekazać komendantowi obozu na zbiórce wyjazdowej. Dziecko nie może mieć przy sobie żadnych leków ani suplementów. Pozostałe szczegóły zostaną przekazane na zebraniu
z rodzicami.

Informujemy, że podczas trwania obozu uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w polowej mszy świętej.

Nie planujemy odwiedzin rodziców w trakcie obozu.

Informujemy, że w nagłych wypadkach będziemy podejmowali próby skontaktowania się z Państwem dostępnymi nam sposobami w oparciu o dane podane przez Państwa w karcie kwalifikacyjnej. Jeśli nie uda nam się nawiązać kontaktu, a sytuacja będzie tego wymagała, będziemy podejmowali wszelkie działania zmierzające do ochrony zdrowia i życia Państwa dziecka. Pozostałe istotne informacje zostaną przekazane na zebraniu informacyjnym,
o terminie którego zostaną Państwo powiadomieni przez drużynowego lub komendanta obozu.

 

SYTUACJE NADZWYCZAJNE

1.    ZHP oraz uczestnik nie są odpowiedzialni za naruszenie obowiązków będących konsekwencją zakwalifikowania danej osoby jako uczestnika wypoczynku organizowanego przez ZHP na podstawie przepisów oświatowych

w sytuacji, w której taki stan rzeczy spowodowany jest działaniem siły wyższej.

2.    Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od ZHP oraz uczestnika, a także niemożliwe do przewodzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne, kataklizmy społeczne, itp., które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, a których nie można było przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z zachowaniem należytej staranności.

3.    ile więc okoliczność rozumiana jako siła wy sza wystąpi, a dodatkowo ta okoliczność będzie zasadniczo utrudniać (lub uniemożliwiać) zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, istnieje obowiązek poinformowania o tym drugiej strony na piśmie. W takim wypadku:

a.    O ile działanie siły wyższej będzie zasadniczo utrudniać zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, to wówczas strony uzgodnią wspólnie działania, jakie mogą być podjęte w celu usunięcia skutków działania siły wyższej, celem umożliwienia zorganizowania wypoczynku przez ZHP dla uczestnika;

b.    O ile działanie siły wyższej uniemożliwi zrealizowanie celu obejmującego wypoczynek organizowany przez ZHP dla uczestnika, to w takim przypadku stosunek prawny łączący ZHP oraz uczestnika wygasa.

4.    W przypadku, o którym mowa w pkt 3 lit. b, uczestnikowi nie przysługują względem ZHP jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące skutkiem tego, że dany wypoczynek nie doszedł do skutku. W takim przypadku uczestnik, w związku z wcześniej dokonaną na rzecz ZHP wpłatą, może domagać się zwrotu kwoty faktycznie przez niego wpłaconej, przy czym kwota ta będzie pomniejszona o rzeczywiste koszty poniesione przez ZHP na poczet wypoczynku organizowanego dla uczestnika.

5.    Uczestnik jednocześnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że na dzień wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego ZHP z uczestnikiem, w związku z wystąpieniem siły wyższej, może zaistnieć sytuacja, w której cała dokonana przez uczestnika wpłata została już wydatkowana na poczet organizowanego dla niego wypoczynku, a także sytuacja, w której ZHP wydatkował na poczet wypoczynku organizowanego dla uczestnika kwotę wyższą, niż przez niego wpłacona, a to z uwagi na zaległości uczestnika we wpłatach. W tym ostatnim przypadku, mimo wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego ZHP z uczestnikiem, w związku z działaniem siły wyższej, obowiązkiem uczestnika jest uzupełnienie tych wpłat.

6.    Uczestnik zwolniony jest z obowiązku płatności kwot, których wymagalność przypada po dniu wygaśnięcia stosunku prawnego łączącego ZHP z uczestnikiem, w związku z wystąpieniem siły wyższej.

7.    W sytuacji, w której ZHP oraz uczestnik nie będą w stanie uzgodnić działań, o których mowa w pkt 3 lit. a, to także wówczas stosunek prawny łączący ZHP oraz uczestnika wygasa i zastosowanie znajdują pkt 4-6 powyżej.

 

REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS OBOZU

·        Treść poniższych regulaminów znajduje się tutaj

·        Regulamin zachowania na polu biwakowym obozu harcerskiego

·        Regulamin służby wartowniczej

·        Regulamin przeciwpożarowy

·        Regulamin ewakuacji

·        Regulamin kąpieli

·        Regulamin zastępu służbowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *